Par pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu muzejā

Informācija par Latvijas Dabas muzeja rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju un video uzglabāšanu un publicēšanu

2018. gada 25. maijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk - Regula). Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Latvijas Dabas muzeja – personas datu pārziņa rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas uzdevumu izpildei, kā arī īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Piedaloties un apmeklējot Latvijas Dabas muzeja rīkotos publiskos pasākumus, Jūs tiksiet informēti par iespējamo foto un/vai video uzņemšanu pasākumu laikā un to izmantošanu.

Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam vai operatoram, vai Latvijas Dabas muzeja darbiniekiem pasākuma laikā. Tāpat pēc fotogrāfiju vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar Latvijas Dabas muzeju, rakstot uz e-pastu ldm@ldm.gov.lv, ja vēlaties konkrētu fotogrāfiju vai video dzēst vai anonimizēt.

Latvijas Dabas muzejs personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos. Ja personas dati vairs nebūs nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķim, tie tiks dzēsti. Ja personas datu apstrāde notiek uz personas piekrišanas pamata, personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu.

Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties rakstot uz e-pasta adresi: das@varam.gov.lv. Sūdzību par personas datu apstrādi Latvijas Dabas muzejā ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.