You are hereDabas muzeja atbalsta biedrība

Dabas muzeja atbalsta biedrība


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

Dabas muzeja atbalsta biedrība, reģ. Nr. 40008065221.
Reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā 20.02.2002., biedrību un nodibinājumu reģistrā - 15.11.2005.
Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība (turpmāk tekstā – LDMAB) dibināta 2002. gadā pēc Latvijas Dabas muzeja atbalstītāju un speciālistu iniciatīvas.

Biedrības darbības mērķi ir:
1. popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
2. veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
3. veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finanšu līdzekļu un mantas) piesaistīšanu Latvijas Dabas muzeja atbalstam un tā mērķu sasniegšanai.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

1. sabiedrības integrācijas veicināšana balstoties uz toleranci pret vidi un vidē;
2. sadarbības veicināšana, nostiprināšana un pieredzes apmaiņa ar nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
3. vides izglītības pasākumu organizēšana;
4. vides izglītības materiālu un metodikas izstrāde un publicēšana dažādās dabas zinātņu nozarēs;
5. organizācijas attīstība un nostiprināšana, nodaļu tīkla izveide, biedru aktivizēšana un to profesionalitātes līmeņa paaugstināšana;
6. ar vides aizsardzību un vides izglītību saistītu, kā arī zinātnisku projektu, kas saistīti ar vides izglītību, muzeja krājuma papildināšanu, realizēšanu;
7. sava viedokļa publiska paušana par aktuāliem un problemātiskiem ar vides aizsardzību un izglītību saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem.

Savu mērķu īstenošanai Biedrība:

1. sadarbojas ar Latvijas Dabas muzeja (LDM) administrāciju;
2. sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu demokrātiskām organizācijām, uzņēmējiem, uzņēmējsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām;
3. rīko konferences, seminārus, pasākumus, izstādes, nometnes un apspriedes, sniedz konsultācijas, sagatavo un lasa referātus, lekcijas vides izglītības jautājumos;
4. realizē profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas pieaugušajiem; bērnu, skolēnu, studentu un pieaugušo neformālo izglītību;
5. organizē un realizē projektus un darba grupas konkrētu jautājumu un problēmu risināšanai vides izglītībā un dabas izpētē;
6. sekmē LDM darbinieku pētniecisko darbu;
7. organizē grāmatu, zinātnisku rakstu krājumu, brošūru, konferenču, semināru un apspriežu materiālu, kā arī citu izglītojoša un informējoša rakstura materiālu (plakāti, bukleti, atklātnes u.c.) izdošanu;
8. veic citu publisko un saimniecisko darbību, kas nepieciešama Biedrības mērķu īstenošanai;
9. Biedrībai ir tiesības saskaņā ar Valdes lēmumiem stāties visa veida juridiskās attiecībās ar ārvalstu partneriem LR likumdošanas, ārvalstu likumdošanas un Biedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Search