You are hereVēsture

Vēsture


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friend

    Muzeja vēsture ataino notikumus kopš 1845.gada, kad Rīgas baltvācu inteliģences pārstāvji nodibināja Rīgas Dabaspētnieku biedrību (RDPB, Naturforscher - Vereins zu Riga) ar muzeju un bibliotēku. Biedrībā apvienojās Baltijas dabas entuziasti (B.A.Gimmertāls, F.Būze, A.E.Merkels u.c.), kuri par galveno uzdevumu izvirzīja Austrum – Baltijas dabas pētīšanu, kolekciju veidošanu un dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā. Pirmās pašu dibinātāju dāvinātās kolekcijas bija pamats jaunizveidotā muzeja krājumam.

Putnu izbāžņi no biedrības pirmajām kolekcijām. Pļavas tilbīte Tringa totanus (prep. R. Funks 1845.gads) un Mazā sīga Tetrax tetrax (prep. F. Būze, 1848.gads). Foto: LDM arhīvs.

Putnu izbāžņi no biedrības pirmajām kolekcijām. Pļavas tilbīte Tringa totanus (prep. R. Funks 1845.gads) un Mazā sīga Tetrax tetrax (prep. F. Būze, 1848.gads). Foto: LDM arhīvs.

Rīgas Dabaspētnieku biedrības muzejā tika apkopotas un apstrādātas tai laikā vispilnīgākās Baltijas dzīvnieku, augu un minerālu kolekcijas, kā arī daudzpusīgs svešzemju dabas materiāls.

Taču Rīgā jau kopš 1773.g. darbojās Nikolaja Himzeļa (Nikolaus Himsel) muzejs (viens no pirmajiem publiskajiem muzejiem Eiropā), ko Rīgas rāte bija saņēmusi kā dāvinājumu no ārstu un farmaceitu Himzelu dzimtas.

1858. gadā RDPB telpās Šķūņu ielā 11 tika izrādītas Himzelu unikālās dabaszinātniskās kolekcijas, bet 1860. gadā tās nodeva glabāšanā (deponēja) biedrības muzejam.

Zaļā jūras bruņurupuča Chelonia mydos kaula fragments, kas datēts ar 1725. gadu. Visvecākais datētais Latvijas Dabas muzeja priekšmets. Foto: LDM arhīvs.

Zaļā jūras bruņurupuča Chelonia mydos kaula fragments, kas datēts ar 1725. gadu. Visvecākais datētais Latvijas Dabas muzeja priekšmets. Foto: LDM arhīvs.

 

 Šķūņu ielas namā mājvietu atrada arī Vēstures un senatnes pētnieku biedrības kolekcijas, kopā izveidojot Rīgas muzeju. 1890. gadā Rīgas muzejs ieguva jaunas telpas Doma ansamblī un izveidojās Doma muzeja Dabaszinātniskā nodaļa.

 Doma muzeja ekspozīcijas daļa, attēls no 1923. gada ceļveža.

Doma muzeja ekspozīcijas daļa, attēls no 1923. gada ceļveža.

 

 Biedrības darbā iesaistījās aizvien vairāk profesionāļu un interesentu, paplašinājās pētījumu loks un attīstījās jauni darba virzieni. Īpašu ievērību guva dabas aizsardzība, un 1912. gadā pēc biedrības vadītāja profesora K.R.Kupfera iniciatīvas tika nodibināta mūsu pirmā aizsargājamā dabas teritorija – Moricsalas dabas rezervāts.
 
1939. gadā RDPB likvidēja, bet tās īpašumu sadalīja: ārzemju dabas kolekcijas, baltvāciem repatriējoties, bija paredzēts izvest, bet Baltijā vāktos eksponātus – atstāt Rīgā. Tomēr apmaiņas ceļā, kā arī transportēšanas grūtību dēļ daļu svešzemju eksponātu izdevās paturēt Latvijā. Neatgūstams zaudējuma bija aizvestā un bojā gājusī vai iznīcinātā muzeja dokumentācija – fondu grāmatas, apraksti, etiķešu materiāli u.c. Vairākas kolekcijas, kā arī bagātīgā bibliotēka nonāca Latvijas Universitātē un tagad atrodas LU Bioloģijas fakultātē.
 
Likvidētās biedrības muzeju 1940. gadā nodeva Rīgas pilsētas valdei un nosauca par Rīgas pilsētas Dabas muzeju.
 
1951. gada janvārī šo muzeju pārvietoja uz Izglītības ministrijas Skolu muzeja telpām K.Barona ielā 4, namā, kas celts 1881.- 1882. g. pēc arhitekta J.F.Baumaņa projekta kā īres nams.

 

 Latvijas Dabas muzeja ēka no K. Barona ielas. Foto: LDM arhīvs.

Latvijas Dabas muzeja ēka no K. Barona ielas. Foto: LDM arhīvs.

 

 Skolu muzejā bija interesantas dabas ekspozīcijas, mācību vielas apguvei lieliski noderēja zooloģijas, ģeoloģijas u.c. kolekcijas, kā arī plašs mācību līdzekļu klāsts.

Apvienojot abu muzeju dabaszinātniskos fondus, izveidoja Latvijas PSR Dabas muzeju. Tā struktūra atbilstoši dabaszinātņu nozarēm jeb esošo kolekciju tematikai visumā saglabāja RDPB muzeja vēsturisko struktūru: ģeoloģijas nodaļa ar paleontoloģisko fondu, botānikas, zooloģijas un entomoloģijas nodaļas. No jauna tika nodibināta antropoloģijas nodaļa, kas popularizēja Darvina mācību no marksiskās ideoloģijas viedokļa un tikai daudz vēlāk ieguva plašāku zinātnisku ievirzi, pētot latviešu etnoģenēzi.

1968. gadā muzeja krājumu būtiski papildināja Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta un LPSR Ģeoloģijas pārvaldes reģionālā ģeoloģijas muzeja kolekcijas.

1972. gadā Latvijas PSR Dabas muzejs piedalījās Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) toreizējās PSRS nodaļas dibināšanā, muzeja direktors Vilis Krūmiņš darbojās šīs nodaļas birojā.
Kopš 1981. gadā sāk iznākt rakstu krājums “Daba un muzejs”, kurā daudzpusīgi atspoguļotas visa muzeja darbība jomas.

Ar dabas aizsardzības nodaļas un ekspozīcijas izveidošanu 1976. gadā sākas jauns virziens, kas attīstījies par daudzpusīgu vides izglītības darbu.

 Ekspozīcija „Cilvēks un vide”. Foto: LDM arhīvs.

Ekspozīcija „Cilvēks un vide”. Foto: LDM arhīvs.

Muzeja krājums glabā daudzveidīgas Latvijas un pasaules dabas priekšmetu kolekcijas, kuru apjoms ir 194 214 vienības (31.12.2011).

 Molusku kolekcija. Foto: LDM arhīvs.

Molusku kolekcija. Foto: LDM arhīvs.

 

 Kā valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs” darbojās no 01.01.2005 un kopš 1999. gada muzejs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā.

Pēdējo 10 gadu laikā pateicoties VARAM, Valsts Kultūrkapitāla fonda, LVAF un Zivju fonda atbalstu ir paveikt liels darbs jaunu ekspozīciju izveidē un pilnveidošanā, kā arī ievērojami uzlaboti krājuma saglabāšanas apstākļi, papildinātas kolekcijas ar pirktiem unikāliem priekšmetiem (Dominikas zilais dzintars, dinozauru olu fosilijas, eksotiskie taureņi u.c.).

Muzeja struktūru veido 3 dabaszinātniskās nodaļas ar 7 pastāvīgajām ekspozīcijām, ekspozīcija – dabas izziņas istaba "Par Zemi, Sauli un mums", kā arī izglītības, sabiedrisko attiecību un izstāžu nodaļa.

Plašas vides izglītības pasākumu programmas īstenošanai muzejs vāc jaunas un papildina esošās Latvijas un pasaules dabas kolekcijas, māca saudzīgu attieksmi pret dabu un saprātīgu tās bagātību izmantošanu, kā arī sniedz ieskatu bagātajā dabas daudzveidībā.

 

 

 

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Search