Iepirkums "Ergonomiskas, energoefektīvas un darba drošības prasībām atbilstošas darba vides izveide"