You are hereDabas muzeja atbalsta biedrība

Dabas muzeja atbalsta biedrība


Druckoptimierte VersionDruckoptimierte VersionSend to friendSend to friend

Dabas muzeja atbalsta biedrība, reģ. Nr. 40008065221.
Reģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrā 20.02.2002., biedrību un nodibinājumu reģistrā - 15.11.2005.
Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība (turpmāk tekstā – LDMAB) dibināta 2002. gadā pēc Latvijas Dabas muzeja atbalstītāju un speciālistu iniciatīvas.

Biedrības darbības mērķi ir:
1. popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
2. veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
3. veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finanšu līdzekļu un mantas) piesaistīšanu Latvijas Dabas muzeja atbalstam un tā mērķu sasniegšanai.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

1. sabiedrības integrācijas veicināšana balstoties uz toleranci pret vidi un vidē;
2. sadarbības veicināšana, nostiprināšana un pieredzes apmaiņa ar nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
3. vides izglītības pasākumu organizēšana;
4. vides izglītības materiālu un metodikas izstrāde un publicēšana dažādās dabas zinātņu nozarēs;
5. organizācijas attīstība un nostiprināšana, nodaļu tīkla izveide, biedru aktivizēšana un to profesionalitātes līmeņa paaugstināšana;
6. ar vides aizsardzību un vides izglītību saistītu, kā arī zinātnisku projektu, kas saistīti ar vides izglītību, muzeja krājuma papildināšanu, realizēšanu;
7. sava viedokļa publiska paušana par aktuāliem un problemātiskiem ar vides aizsardzību un izglītību saistītiem sabiedriskās un tiesiskās dzīves jautājumiem.

Savu mērķu īstenošanai Biedrība:

1. sadarbojas ar Latvijas Dabas muzeja (LDM) administrāciju;
2. sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu demokrātiskām organizācijām, uzņēmējiem, uzņēmējsabiedrībām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām;
3. rīko konferences, seminārus, pasākumus, izstādes, nometnes un apspriedes, sniedz konsultācijas, sagatavo un lasa referātus, lekcijas vides izglītības jautājumos;
4. realizē profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas pieaugušajiem; bērnu, skolēnu, studentu un pieaugušo neformālo izglītību;
5. organizē un realizē projektus un darba grupas konkrētu jautājumu un problēmu risināšanai vides izglītībā un dabas izpētē;
6. sekmē LDM darbinieku pētniecisko darbu;
7. organizē grāmatu, zinātnisku rakstu krājumu, brošūru, konferenču, semināru un apspriežu materiālu, kā arī citu izglītojoša un informējoša rakstura materiālu (plakāti, bukleti, atklātnes u.c.) izdošanu;
8. veic citu publisko un saimniecisko darbību, kas nepieciešama Biedrības mērķu īstenošanai;
9. Biedrībai ir tiesības saskaņā ar Valdes lēmumiem stāties visa veida juridiskās attiecībās ar ārvalstu partneriem LR likumdošanas, ārvalstu likumdošanas un Biedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

  • Gada dzīvnieks
  • Muzeja 165. jubilejas izstādes stāsti
  • Audiogids Dabas muzejā
  • Daba pilsētas sirdī. Video
  • 360 virtual tour

Suchen